Źródła chrześcijaństwa

Początków chrześcijaństwa należy szukać w na początku I wieku. W Judei, wśród żyjących tam wyznawców judaizmu, rozpoczął działalność Jezus, skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata. Męczeńska śmierć Jezusa i wiara w jego zmartwychwstanie, to podstawy wiary, którą głosi chrześcijaństwo.

Pierwsi chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa, zachowali w swoich obrządkach zwyczaje żydowskie. Swoją wiarę w nadejście Królestwa Niebieskiego zaszczepili głównie wśród biedoty, oferując im lepszy los po śmierci. Prześladowani przez kolejnych władców, pocieszenie odnajdowali w wizji życia wiecznego.

Prześladowania wyznawców nowej wiary zakończył Konstanty Wielki, pierwszy chrześcijański cesarz Imperium Zachodniorzymskiego oraz władca Cesarstwa Wschodniorzymskiego – Licyniusz. W 313 roku, w ogłoszonym edykcie mediolańskim, wprowadzili wolność wyznania. Gminy chrześcijańskie odzyskały swój majątek, a chrześcijaństwo zatriumfowało.

Na mocy edyktu, każdy niewolnik, który uzyskał wolność w kościele, stawał się człowiekiem wolnym. Niedzielę ogłoszono dniem odpoczynku. Powstawały liczne świątynie, między innymi w Rzymie wybudowano Bazylikę Świętego Piotra na Lateranie. W Jerozolimie wzniesiono Bazylikę Grobu Świętego, a pod Górą Oliwną powstał kościół.

Według legendy, matka Konstantyna, święta Helena, odszukała krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa. Dokonała tego, pielgrzymując do Jerozolimy i Betlejem w 326 roku.

Następny krok postawił cesarz Teodozjusz Wielki. W 380 roku ogłosił, że chrześcijaństwo jest religią panującą.

Święty Paweł – apostoł pogan

Paweł był Żydem, który prześladował chrześcijan. W czasie drogi do Damaszku, w 34 roku, gdzie miał uwięzić i postawić przed sądem Żydów, wyznających chrześcijaństwo, objawił mu się Jezus. Paweł utracił wzrok. Odzyskał go dopiero po nałożeniu rąk przez chrześcijanina, Ananiasza, który ochrzcił Pawła. Od tego czasu rozpoczęła się działalność apostoła, który głosił, że chrześcijaństwo jest jedyną słuszną wiarą. Prowadził nauczanie pogan, Żydów i niewolników o Jezusie takim, jaki objawił mu się w Damaszku. Zakładał gminy dla chrześcijan. Został ścięty w Rzymie, w 67 roku. Podobnie jak święty Piotr był ofiarą prześladowań, jakim poddano chrześcijan na rozkaz Nerona, po podpaleniu Rzymu.

Pozostawił 14 listów, które stały się częścią Pisma Świętego. Wpływ świętego Pawła na chrześcijaństwo jest ogromny. Wierzący otaczają go kultem. Nie ustają pielgrzymki do grobu, w którym spoczął, mieszczącego się w okolicach Ostii. Nad grobem wybudowano sanktuarium, cella Memoriae.

Bazylika pod wezwaniem św. Pawła, ufundowana przez Konstantyna Wielkiego, znajduje się w miejscu męczeńskiej śmierci apostoła. Dzisiaj wierni mogą podziwiać zrekonstruowaną budowlę. Dziedziniec otaczają granitowe kolumny. Na dziedzińcu został ustawiono posąg świętego Pawła, który dzierży miecz. W Bazylice, między oknami, znajdują się podobizny Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Dawida.

Świątynia została podzielona na pięć naw. Grób świętego Pawła znajduje się przy końcu głównej nawy, pod tęczowym łukiem. W 1285 roku został wykonany baldachim w stylu gotyckim.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz